Jump to content
Sykepleiediskusjon

Nonmaleficence

Members
 • Content count

  74
 • Joined

 • Last visited

About Nonmaleficence

 • Rank
  Advanced Member
 1. legemiddel regning oppgave

  Dose 400mg Styrkekonsentrat 400mg : 500ml = 0,8mg/ml Mengdetotal 500ml Hastighet 125ml/time klokken 0955 til 1235 = 2t 40min = 160 minutter 125ml/time (deler mengden på 1 time for å få antall ml per minutt) : 60min/time (Husk å fjerne time her på hver side, slik at du kun får ml/min. Har du samme verdi på begge sider av et stykke kan du fjerne de) = 2,08ml/min (Dette er mengden per minutt) 2,08ml/min * 160minutter = 332,8ml (Her ganger vi mengden på 160 minutter) 332,8ml * 0,8mg/ml = 266,24mg (Her ganger vi mengden i løpet av 40 minutter på styrken av konsentratet) Pasienten har fått 266mg Dopamin.
 2. Verkefinger grønnsåpebad?

  Jeg bruker ofte grønnsåpe. Hvis en er skeptisk til at det er for alkalisk kan en vel fortynne den mer? Evt. kan en bruke kaliumpermanganat. Eneste negative med kaliumpermanganat er at det er sterkt uttørrende, og gir misfarging, men bra med tanke på antibakterielle egenskaper. Skal en fjerne misfarging av kaliumpermanganat kan en benytte sitronjuice.
 3. Utregning av en oppgave.

  Dosen er 65 mikrogram/min. Når du regner, og det er to like variabler på begge sider av stykket kan du stryke de. 1mcg/kg/min * 65kg <- Her stryker vi da kg, siden det står på begge sider av regnestykket. Svaret blir 65mikrogram/min. Mengde total er 50ml, fordi det står at du blander ut 25mg Nitropress til totalt 50ml. Styrken får du ved å dele dosen som er tilsatt blandingen, med total mengde. Altså blir regnestykket 25mg Nitropress delt på total mengde 50ml. Det vil si 0,5mg/ml. 1 mg er 1000mikrogram. Det vil si at styrken er 500mikrogram/ml. Du må nå gange 65mikrogram/min med 60 minutter som er en klokketime, da det står oppført i time. Her setter vi opp 65mcg/min * 60min/t. Her kan vi da sløyfe minutter, som gir deg 3900 mikrogram/time. 3900mikrogram som pasienten skal ha per time deles deretter på styrken i din ferdigblandede løsning. 3900mcg/t delt på 500mcg/ml, altså kan du stryke mikrogram her, og sette 7,8ml/time.
 4. Utregning av en oppgave.

  Det blir tilsatt 25 mg med Nitropress
 5. Utregning av en oppgave.

  D= 1mcg/kg/min * 65kg=65mcg/min M= 50ml S = 25mg : 50ml=0,5mg/ml=500mcg/ml 65mcg/min * 60 min/t=3900mcg/time 3900mcg/t : 500 mcg/ml = 7,8ml/time Tror dette ble rett
 6. venn

  Du er ikke pasientens venn, du er en profesjonell yrkesutøver. Jeg hadde aldri lagt til en tidligere pasient som venn. I tillegg er det uetisk med tanke på rollen du har hatt ovenfor pasienten som f.eks. er i en sårbar situasjon, hvor du har et maktovertak på grunn av din kunnskap. Avvis denne venneforespørselen.
 7. Pasient som blåste luft i veneflon

  Finnes venefloner med forlengelsesslange. Det jeg ville vært redd for er vel heller oralbakterier i blodet, og risiko for sepsis eller endokarditt. Streptococcus mitis er en kjent bakteriell årsak til endokarditt. Det skal injiseres omtrent 200-300ml luft før det anses som dødelig på mennesker. http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2026502
 8. Væske i fossa Douglasi

  Fysiologiske årsaker: - Ruptur av eggstokkfolikkel - Retrograd menstruasjon - Østrogenpåvirket permeabilitet fra eggstokkene Patologiske årsaker: - Peritonitt (bukbetennelse) - Eggstokkcyste som har gått hull på (ovariecysteruptur) - Endometriose -Ruptur ved barsel utenfor livmoren - Infeksjon i bekkenet som f.eks. abscess - Hematom i bekkenet - Ascites (væske i bukhulen på grunn av f.eks. leverskade eller lav albumin. Albumin påvirker det kolloidosmotiske trykket, som gjør at væske kan lekke ut i buken.) - Molar graviditet (et egg som ikke er levedyktig fester seg i livmoren som ved et vanlig svangerskap)
 9. Hva sier lovverket?

  Her legges det jo opp til at dere begge tar ansvar for evt. komplikasjoner ved seponering. I tillegg er det en uting at spl. skal måtte gjøre prosedyrer på seg selv eller i privaten med mindre det er greit for dem, og at de er villig til å påta seg ansvaret. Kan tenkes at en spl. aldri har seponert suturer selv, og synes kanskje det er pinlig å si til fastlegen sin at det har de aldri gjort. Plutselig løfter de ikke suturen før de kutter, og trekker bakteriene ned i dypet, og gir seg selv en infeksjon. Samme gjelder leger. En skal ikke ta det for gitt at de vet hva de behandles for, da det kanskje ikke er spesialiteten deres, og de ikke har hatt om temaet siden studiet.
 10. Hva sier lovverket?

  La oss si at en fiktiv pasient får væskebehandling som du har igangsatt etter ordinasjon fra en spesialist som ikke har behandlingsansvar for pasienten. Du er ikke tilknyttet noen institusjon. Pasienten går i lungeødem, og dør som følge av dette. Hva tenker du blir konsekvensen av dine handlinger? Sier også som IdaJ, hvordan skal du dokumentere dette?
 11. Hva sier lovverket?

  Her vil akademikeren i meg skrike. Du henviser til et blogginnlegg. I blogginnleggets kilder refereres det til kilder som er blottet for forskning, og egentlig bare består av påstander. I tillegg er det linker til diverse sider og personomtaler, som skal inneholde sitater som ikke kan gjenfinnes. CFS/ME og ortostatisme er ikke god nok grunn til å få intravenøs væskebehandling. Jeg er helt enig i at pasienter bør så langt det lar seg gjøre få i seg tilstrekkelig væske per os. Det finnes alltids nasogastrisk sonde, som er neste nivå. IV behandling er siste steg på listen. Videre vil jeg si at en allerede her er på ustødig grunn i forhold til både yrkesetiske retningslinjer og helsepersonelloven, hvis en skal egenbehandle pasienter på bakgrunn av grunnløse påstander. Det hjelper ikke at blogginnlegget skriker at legene ikke har kompetanse på ME/CFS. De har bare en 6-årig utdanning, med en 4+årig spesialisering. Det at du sier at diagnose og hvorfor de trenger væske ikke er viktig her, gir meg inntrykket at du egentlig ikke har helt forståelse for hvorfor det gis væskebehandling. Du kan alltids si at det er kritikkverdig at en kommune ikke kan gi iv-behandling, men de har egentlig alt på sin side når de sier at det ikke er indikasjon for at pasienten ikke kan drikke selv. Såfremst det da ikke er dokumentert at pasienten ikke kan drikke tilstrekkelig selv.
 12. Hva sier lovverket?

  I forhold til lovlighet vil jeg henvise til forsvarlighetsforskriften i helsepersonelloven: § 4.Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. Videre vil jeg henvise til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.7 Sykepleieren erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innenfor disse og søker veiledning i vanskelige situasjoner. Jeg håper de spl. som gir vaksiner og b12-injeksjoner er skikket i tilfelle anafylaksi, og evt. andre bivirkninger. B12: Bivirkninger Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Akne, akneiform dermatitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk). Vaksine (Vaxigrip f.eks.): Bivirkninger De fleste er av mild til moderat intensitet, oppstår vanligvis i løpet av 3 dager og forsvinner spontant etter 1-3 dager. Bivirkningene forekommer mindre hyppig hos eldre. Voksne og eldre: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse, indurasjon, ubehag, asteni og pruritus. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Økt svetting. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Feber, skjelvinger/frysninger, blåmerke/ekkymose på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet. Øvrige: Influensalignende sykdom, varme og ubehag på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, inkl. hevelser i ansiktet, urticaria, pruritus, generalisert pruritus, erytem, generalisert erytem, utslett. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi, nevralgi, brakial radikulitt. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Alvorlige allergiske reaksjoner, som dyspné, sjokk, angioødem. Nevrologiske: Kramper, nevrologiske sykdommer (f.eks. encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom). Barn/ungdom 3-17 år: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse og indurasjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Feber, skjelvinger/frysninger, reaksjoner på injeksjonsstedet: Blåmerke/ekkymose, ubehag og pruritus. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Diaré. Immunsystemet: Urticaria. Øvrige: Varme og blødning på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspné, angioødem, sjokk. Nevrologiske: Nevralgi, parestesi, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt, nevritt, Guillain-Barrés syndrom. Barn ≥6-35 måneder: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, anoreksi. Nevrologiske: Døsighet. Psykiske: Unormal gråt, irritabilitet. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse og indurasjon, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Pruritus og blåmerke på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni, lymfadenopati. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Kløe, allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspné, angioødem, sjokk. Nevrologiske: Parestesier, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt. Rapportering av bivirkninger
 13. Vil anbefale deg å søke på engelsk, og bruke MeSH-termer. Videre kan du alltids spørre bibliotekar om hjelp.
 14. 2 g Paracetamol initialt

  Har ingen erfaring med å gi 2g initialt. Norsk legemiddelhåndbok nevner i hvert fall at dette kan gis. http://legemiddelhandboka.no/Generelle/78727
 15. RN og LPN

  LPN i Norge er hjelepleiere/helsefagarbeidere. Hjelpepleiere/helsefagarbeidere kan ta videreutdanning/kurs, men de vil uansett tilsvare LPN.
×