Jump to content
Sykepleiediskusjon

Nonmaleficence

Members
 • Content count

  72
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Nonmaleficence

 1. Utregning av en oppgave.

  Dosen er 65 mikrogram/min. Når du regner, og det er to like variabler på begge sider av stykket kan du stryke de. 1mcg/kg/min * 65kg <- Her stryker vi da kg, siden det står på begge sider av regnestykket. Svaret blir 65mikrogram/min. Mengde total er 50ml, fordi det står at du blander ut 25mg Nitropress til totalt 50ml. Styrken får du ved å dele dosen som er tilsatt blandingen, med total mengde. Altså blir regnestykket 25mg Nitropress delt på total mengde 50ml. Det vil si 0,5mg/ml. 1 mg er 1000mikrogram. Det vil si at styrken er 500mikrogram/ml. Du må nå gange 65mikrogram/min med 60 minutter som er en klokketime, da det står oppført i time. Her setter vi opp 65mcg/min * 60min/t. Her kan vi da sløyfe minutter, som gir deg 3900 mikrogram/time. 3900mikrogram som pasienten skal ha per time deles deretter på styrken i din ferdigblandede løsning. 3900mcg/t delt på 500mcg/ml, altså kan du stryke mikrogram her, og sette 7,8ml/time.
 2. Utregning av en oppgave.

  Det blir tilsatt 25 mg med Nitropress
 3. Utregning av en oppgave.

  D= 1mcg/kg/min * 65kg=65mcg/min M= 50ml S = 25mg : 50ml=0,5mg/ml=500mcg/ml 65mcg/min * 60 min/t=3900mcg/time 3900mcg/t : 500 mcg/ml = 7,8ml/time Tror dette ble rett
 4. venn

  Du er ikke pasientens venn, du er en profesjonell yrkesutøver. Jeg hadde aldri lagt til en tidligere pasient som venn. I tillegg er det uetisk med tanke på rollen du har hatt ovenfor pasienten som f.eks. er i en sårbar situasjon, hvor du har et maktovertak på grunn av din kunnskap. Avvis denne venneforespørselen.
 5. Pasient som blåste luft i veneflon

  Finnes venefloner med forlengelsesslange. Det jeg ville vært redd for er vel heller oralbakterier i blodet, og risiko for sepsis eller endokarditt. Streptococcus mitis er en kjent bakteriell årsak til endokarditt. Det skal injiseres omtrent 200-300ml luft før det anses som dødelig på mennesker. http://anesthesiology.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2026502
 6. Væske i fossa Douglasi

  Fysiologiske årsaker: - Ruptur av eggstokkfolikkel - Retrograd menstruasjon - Østrogenpåvirket permeabilitet fra eggstokkene Patologiske årsaker: - Peritonitt (bukbetennelse) - Eggstokkcyste som har gått hull på (ovariecysteruptur) - Endometriose -Ruptur ved barsel utenfor livmoren - Infeksjon i bekkenet som f.eks. abscess - Hematom i bekkenet - Ascites (væske i bukhulen på grunn av f.eks. leverskade eller lav albumin. Albumin påvirker det kolloidosmotiske trykket, som gjør at væske kan lekke ut i buken.) - Molar graviditet (et egg som ikke er levedyktig fester seg i livmoren som ved et vanlig svangerskap)
 7. Hva sier lovverket?

  Her legges det jo opp til at dere begge tar ansvar for evt. komplikasjoner ved seponering. I tillegg er det en uting at spl. skal måtte gjøre prosedyrer på seg selv eller i privaten med mindre det er greit for dem, og at de er villig til å påta seg ansvaret. Kan tenkes at en spl. aldri har seponert suturer selv, og synes kanskje det er pinlig å si til fastlegen sin at det har de aldri gjort. Plutselig løfter de ikke suturen før de kutter, og trekker bakteriene ned i dypet, og gir seg selv en infeksjon. Samme gjelder leger. En skal ikke ta det for gitt at de vet hva de behandles for, da det kanskje ikke er spesialiteten deres, og de ikke har hatt om temaet siden studiet.
 8. Hva sier lovverket?

  La oss si at en fiktiv pasient får væskebehandling som du har igangsatt etter ordinasjon fra en spesialist som ikke har behandlingsansvar for pasienten. Du er ikke tilknyttet noen institusjon. Pasienten går i lungeødem, og dør som følge av dette. Hva tenker du blir konsekvensen av dine handlinger? Sier også som IdaJ, hvordan skal du dokumentere dette?
 9. Hva sier lovverket?

  Her vil akademikeren i meg skrike. Du henviser til et blogginnlegg. I blogginnleggets kilder refereres det til kilder som er blottet for forskning, og egentlig bare består av påstander. I tillegg er det linker til diverse sider og personomtaler, som skal inneholde sitater som ikke kan gjenfinnes. CFS/ME og ortostatisme er ikke god nok grunn til å få intravenøs væskebehandling. Jeg er helt enig i at pasienter bør så langt det lar seg gjøre få i seg tilstrekkelig væske per os. Det finnes alltids nasogastrisk sonde, som er neste nivå. IV behandling er siste steg på listen. Videre vil jeg si at en allerede her er på ustødig grunn i forhold til både yrkesetiske retningslinjer og helsepersonelloven, hvis en skal egenbehandle pasienter på bakgrunn av grunnløse påstander. Det hjelper ikke at blogginnlegget skriker at legene ikke har kompetanse på ME/CFS. De har bare en 6-årig utdanning, med en 4+årig spesialisering. Det at du sier at diagnose og hvorfor de trenger væske ikke er viktig her, gir meg inntrykket at du egentlig ikke har helt forståelse for hvorfor det gis væskebehandling. Du kan alltids si at det er kritikkverdig at en kommune ikke kan gi iv-behandling, men de har egentlig alt på sin side når de sier at det ikke er indikasjon for at pasienten ikke kan drikke selv. Såfremst det da ikke er dokumentert at pasienten ikke kan drikke tilstrekkelig selv.
 10. Hva sier lovverket?

  I forhold til lovlighet vil jeg henvise til forsvarlighetsforskriften i helsepersonelloven: § 4.Forsvarlighet Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. Videre vil jeg henvise til yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere: 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.7 Sykepleieren erkjenner grensene for egen kompetanse, praktiserer innenfor disse og søker veiledning i vanskelige situasjoner. Jeg håper de spl. som gir vaksiner og b12-injeksjoner er skikket i tilfelle anafylaksi, og evt. andre bivirkninger. B12: Bivirkninger Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Akne, akneiform dermatitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner (inkl. anafylaktisk sjokk). Vaksine (Vaxigrip f.eks.): Bivirkninger De fleste er av mild til moderat intensitet, oppstår vanligvis i løpet av 3 dager og forsvinner spontant etter 1-3 dager. Bivirkningene forekommer mindre hyppig hos eldre. Voksne og eldre: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse, indurasjon, ubehag, asteni og pruritus. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Økt svetting. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Øvrige: Feber, skjelvinger/frysninger, blåmerke/ekkymose på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Diaré, kvalme. Nevrologiske: Svimmelhet, søvnighet. Øvrige: Influensalignende sykdom, varme og ubehag på injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Allergiske reaksjoner, inkl. hevelser i ansiktet, urticaria, pruritus, generalisert pruritus, erytem, generalisert erytem, utslett. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi, nevralgi, brakial radikulitt. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Alvorlige allergiske reaksjoner, som dyspné, sjokk, angioødem. Nevrologiske: Kramper, nevrologiske sykdommer (f.eks. encefalomyelitt, nevritt og Guillain-Barrés syndrom). Barn/ungdom 3-17 år: Svært vanlige (≥1/10): Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse og indurasjon. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Feber, skjelvinger/frysninger, reaksjoner på injeksjonsstedet: Blåmerke/ekkymose, ubehag og pruritus. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Lymfadenopati. Gastrointestinale: Diaré. Immunsystemet: Urticaria. Øvrige: Varme og blødning på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspné, angioødem, sjokk. Nevrologiske: Nevralgi, parestesi, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt, nevritt, Guillain-Barrés syndrom. Barn ≥6-35 måneder: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, anoreksi. Nevrologiske: Døsighet. Psykiske: Unormal gråt, irritabilitet. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet: Smerte/ømhet, erytem/rødhet, ødem/hevelse og indurasjon, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast. Psykiske: Søvnløshet. Øvrige: Pruritus og blåmerke på injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Blod/lymfe: Forbigående trombocytopeni, lymfadenopati. Hjerte/kar: Vaskulitt som Henoch-Schönleins purpura, med forbigående renal affeksjon i noen tilfeller. Immunsystemet: Kløe, allergiske reaksjoner som pruritus, erytematøst utslett, dyspné, angioødem, sjokk. Nevrologiske: Parestesier, kramper, nevrologiske lidelser som encefalomyelitt. Rapportering av bivirkninger
 11. Jeg har i lengre tid lurt på hva andre sykepleiere tenker om sykepleiere som går med stetoskop. Når jeg selv var i praksis ble jeg fortalt at det ikke var tradisjon for norske sykepleiere å benytte seg av stetoskop. Det ble derfor lagt en demper på bruken av stetoskop til annet enn blodtrykksmåling og kontroll av nasogastrisk sonde. I tillegg opplevde jeg norske sykepleiere si ting som "det er bare svenske sykepleiere som går med stetoskop", og da i en negativ tone. Hva tenker dere? Er stetoskopet legens beste venn, og har det ingen klinisk nytte for den praktiserende sykepleier i pleiehverdagen? I tillegg hadde det vært spennende hvis noen har erfaring med selvlæring i bruken av stetoskop. Linker og informasjon om hvordan en kan gå frem for å tilegne seg kunnskapen er hjertelig velkommen! Jeg regner med en slik forespørsel allerede avslører hva mitt syn på sykepleiere med stetoskop er.
 12. Vil anbefale deg å søke på engelsk, og bruke MeSH-termer. Videre kan du alltids spørre bibliotekar om hjelp.
 13. 2 g Paracetamol initialt

  Har ingen erfaring med å gi 2g initialt. Norsk legemiddelhåndbok nevner i hvert fall at dette kan gis. http://legemiddelhandboka.no/Generelle/78727
 14. RN og LPN

  LPN i Norge er hjelepleiere/helsefagarbeidere. Hjelpepleiere/helsefagarbeidere kan ta videreutdanning/kurs, men de vil uansett tilsvare LPN.
 15. RN og LPN

  Licensed practical nurse er tilsvarende hjelpepleier/helsefagarbeider i Norge. Registered nurse er det samme som offentlig godkjent sykepleier.
 16. Legge inn permanent kateter på mann

  Ikke uvanlig at det benyttes to tuber Xylocain gel. Temmelig standard når jeg har observert urologer legge inn kateter. Indikasjon vet jeg ikke, men antar det har noe med friksjonsreduksjon og smerteforebygging. Kan tenkes at pasienter som har f.eks. gjennomgått TUR-P har behov for mer Xylocain enn andre pasienter for å "fylle" hele uretra.
 17. Hva sier lovverket?

  Jeg ville vært veldig skeptisk til å begynne væskebehandling på en pasient der jeg ikke har hele sykehistorikken, og kjenner. En lege må/bør ha behandlingsansvar over pasienten før de ordinerer medikamenter/væskebehandling. Videre krever slik behandling dokumentasjonsansvar i følge helsepersonelloven (kap. 8 §39). Du åpner også for risiko knyttet til pasientskadeloven, og tap av autorisasjon skulle pasienten få komplikasjoner som følge av væskebehandlingen. Hvis fastlegen sier at pasienten ikke har indikasjon for væskebehandling er det fastlegen som er medisinsk ansvarlig for pasienten, og skal følges. Som sykepleier er du på tynn is hvis du går mot legens behandlingsansvar. Jeg ville heller oppfordret pasienten til en second opinion hvis jeg var uenig. Hvis hjemmetjenesten ikke utfører forordninger ville jeg klaget til kommunelegen. Du må ta det den rette veien, hvis ikke setter du deg selv i risiko.
 18. Forslag om at kvinner skal betale for provosert abort

  For å sette ting på spissen. Jeg er enig i at provosert abort ikke skal måtte betales for annet enn egenandel som ved alt annet. Men å bli gravid er ingen sykdom, blir det da rett å sammenligne med sykdom?
 19. Permanentkateter - skyllekanal tett

  Vi har nylig på min arbeidsplass hatt store problemer med en type latexkateter. Det er sendt klage til produsenten. Årsaken er at en ikke får tømt ballongen. Kan godt hende de kateterene er i bruk flere steder i landet.
 20. Vedvarende løs mage

  Probiotika er nok en god idé. Pasienten har nå fått eradikert sin naturlige tarmflora, og det vil ta tid før denne normaliseres. Det er ikke uvanlig at pasienter kan få IBS-plager i en forbigående periode, eller permanent etter en clostridium-infeksjon. Som regel går dette over av seg selv. Eventuelt kan pasienten bruke Imodium comp hvis det er slik at situasjonen er sjenerende/problematisk for pasienten. For luftplager kan det forsøkes med Minifom kaps. 200mg x 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27444134
 21. Kvelds-/natt-/helge-/helligdagstillegg etc

  Ta kontakt med ditt fagforbund.
 22. Sykepleie i Tyskland - Annerledes enn i Norge?

  Kan se ut som om det vi kaller helsefagarbeider og sykepleier blir sykepleier i Norge. Lurer på hvordan dette kan være forsvarlig praksis.
 23. Legge inn permanent kateter på mann

  Jeg lærte det ikke på studiet, da vi fikk streng beskjed om at vi ikke skulle kateterisere menn fordi vi ikke innehadde kompetansen til det. Likevel som nyutdannet blir man kastet inn i det. Jeg fikk opplæring av en dansk sykepleier i kateterisering av menn. Er virkelig ingen hokus-pokus. Forsiktighet er nøkkelordet.
 24. Sykepleie i Tyskland - Annerledes enn i Norge?

  I Tyskland er ikke sykepleierutdanningen slik som andre steder i verdenen. Utdanningen der er likestilt med hjelpepleier, og er en praktisk utdanning. Når skolebarn i Tyskland når en viss alder, må de enten velge teoretisk linje, eller praktisk linje. Dette bestemmes også av prøveresultater, og i ung alder. Sykepleierutdanningen er da en praktisk linje hvor du går som lærling hos en annen sykepleier. Etter x antall år som lærling er du "sykepleier". Sykepleiere behandles svært dårlig i Tyskland, og er avhengig av gaver fra pårørende for å overleve. Det er ikke en bestikkelse, men folket vet hvor viktig jobb de gjør, og at de er underbetalte og lite verdsatt i helsevesenet. Hadde en tysk turist som ville gi oss sykepleiere 50 euro som takk for hjelpen med sin syke mann, dette er vanlig for dem i Tyskland. Kan tenke meg at smertesykepleier da er en videreutdanning som gir en høyere kompetanse da sykepleier som sagt i Tyskland er mer en hjelpepleier. Kilde: Min søster er sammen med en tysker, og jeg har snakket med tyske sykepleiere som jobber her i Norge.
 25. Hei

  Hei! Det er litt vanskelig å få frem hva du egentlig har for utfordringer, da teksten er grammatisk dårlig. Er det slik at du opplever å være alene i praksis? At veileder ikke veileder, men bruker deg som assistent? Hva får du dårlig tilbakemelding på i så tilfelle? Du må gjerne omformulere deg så problemstillingen blir mer tydelig. Jeg vil poengtere her at det er ditt ansvar å jobbe med læringsmålene dine. Selv ble jeg som student slengt ut i pleien uten særlig oppfølging. Jeg lærte masse i den praksisperioden, men det var på den tøffe måten. Det jeg gjorde var å ta ansvar for egen læring. Jeg skrev logg hvor jeg reflekterte rundt pleiesituasjoner, og knyttet de opp mot læringsmålene mine. På den måten kunne jeg vise at jeg jobbet faglig. I tillegg hadde jeg noe å vise lærerveileder. Det er også viktig at du som sykepleierstudent setter grenser. Hvis du synes det er vanskelig oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med lærerveileder. Jeg vil ikke råde deg å klage på veileder, og legge skylden på henne for at du som student ikke oppnår målene dine, og får dårlig tilbakemelding. Det viser lite ydmykhet, og evne til refleksjon over egen praksis, som de fleste universiteter setter høyt. Fortell at du synes det er vanskelig å skille mellom assistentrollen og sykepleierrollen, at du har vansker med å si nei til å hjelpe andre når du må fokusere på dine sykepleiefaglige oppgaver. Jeg ville aller først tatt en prat med praksisveilederen min om hvordan du føler det. Si at du savner oppfølging, og at du trenger tilbakemelding på hvordan du kan forbedre deg. Det er ikke alltid lett for veileder å se hva studenten har utfordringer med, eller vite hvordan en skal veilede studenten. For alt du vet kan veileder være svært usikker på egne evner som veileder, og derfor sender deg bort med andre. Som sykepleier er kommunikasjon alfa og omega. Samme gjelder i praksis. Verken lærerveileder eller praksisveileder er tankelesere. Hvis det er slik at det skjærer seg både hos praksisveileder og lærerveileder anbefaler jeg at du tar kontakt med studiekonsulent på skolen. Lykke til!
×